top of page

Regulamin pobytu w LASpot Szafarnia

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania na terenie obiektu LASpot Szafarnia.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi w momencie zakwaterowania jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych (tj. dorozumianych), w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i opłaty za pobyt. Dokonując powyższych czynności każdy Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w jego treści.

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu LASpot Szafarnia.

4. Teren obiektu LASpot Szafarnia nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych i reklamowych bez zgody właścicieli miejsca. Tego rodzaju działania zostaną uregulowane odrębną umową na warunkach i zasadach w niej określonych.

5. Organizacja imprez okolicznościowych (urodziny, wieczory panieńskie, kawalerskie, jubileusze) w częściach wspólnych obiektu LASpot Szafarnia jest możliwa wyłącznie za zgodą właściciela obiektu i pod warunkiem najmu całego obiektu (trzy domy). Właściciel zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za organizację imprezy na terenie LASpot Szafarnia oraz pobrania ewentualnej kaucji.

 

§ 2. Rezerwacja i płatności

1. Rezerwacji domów dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.laspot.pl.

2. Wynajmujący określa minimalny czas pobytu możliwy dla dokonania rezerwacji w danym okresie.

3. Warunkiem rezerwacji domu jest dokonanie wpłaty 100% całości kwoty wynajmu wskazanej na dokumencie potwierdzenia rezerwacji za pomocą płatności on-line. Rezerwacja jest potwierdzona w chwili zaksięgowania na koncie Wynajmującego lub po przesłaniu przez Gościa potwierdzenia dokonania wpłaty. Czas na dokonanie wpłaty wynosi 24 godziny. Brak wpłaty rozumiany jest jako odstąpienie od umowy.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji przez Gościa (odstąpienia od umowy) płatność nie podlega zwrotowi, chyba, że rezygnacja następuje nie mniej niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu.

5. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w obiekcie LASpot Szafarnia w planowanym dniu przyjazdu, oznacza to rezygnację z rezerwacji (odstąpienie od umowy)  i przepadek uiszczonej płatności.

6.  W przypadku wcześniejszego wyjazdu, Gościom nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu.

7. Życzenie przedłużenia pobytu o kolejne dni poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić Wynajmującemu do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu domu. Przedłużenie pobytu jest możliwe w zależności od posiadanych wolnych terminów.

8. W momencie dokonywania rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.

9. Administratorem danych osobowych jest Laspot Maciej Siuta z siedzibą w Zamieniu przy ul. Arakowej 8b/18, NIP: 5661931413. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.laspot.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

 

§ 3. Zasady pobytu w obiekcie

1. Na terenie obiektu LASpot Szafarnia obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 7:00.

2. Osoby odwiedzające/niezakwaterowane mogą przebywać na terenie obiektu LASpot Szafarnia w godzinach 7:00 – 22:00.

3. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Możliwe są indywidualne godziny przyjazdu i wyjazdu, do ustalenia z Wynajmującym.

4. Gość otrzymuje unikalny kod, który umożliwia mu dostęp do domu. Ważność kodu wygasa o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

5. Na terenie obiektu LASpot Szafarnia parkowanie pojazdów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego miejscu (parking przy budynku gospodarczym). W przypadku naruszenia tego punktu LASpot Szafarnia może zażądać zapłaty za zniszczenia, w tym uszkodzenia przydomowej oczyszczalni ścieków czy ogrodu leśnego.

6. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony i ogrodzony. Na terenie obiektu znajduje się 6 miejsc parkingowych (dwa na dom).

7. Wynajem dotyczy każdorazowo całego domu lub kilku domów na terenie obiektu LASpot Szafarnia dla maksymalnie 4 osób dorosłych/dom. Gość może ustalić przyjazd 4 osób dorosłych z dzieckiem do lat 3 (śpiącego z rodzicami)  bez dodatkowych opłat za wcześniejszym poinformowaniem Wynajmującego.

8. Pozostanie na terenie obiektu lub pozostawienie swoich rzeczy, bez wcześniejszego ustalenia z Wynajmującym po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu jest traktowane jako przedłużenie pobytu, a Wynajmujący ma prawo naliczyć dwukrotność opłaty za kolejną dobę według obowiązującego cennika z uwagi na ewentualne rezerwacje na ten czas i konieczność ich odwołania/przełożenia.

9. Przedmioty pozostawione przez Gości na terenie obiektu, po zakończeniu pobytu nie będą przechowywane.

10. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym obiekt LASpot Szafarnia a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domu i przynależną do niego infrastrukturę rekreacyjną. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

11.Palenie ogniska i grilla może odbyć się tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez Wynajmującego.

12. W pomieszczeniach mieszkalnych oraz innych obiektach na terenie obiektu LASpot Szafarnia obowiązuje całkowity zakaz palenia.

13. Za naruszenie punktu 11 i 12 niniejszego paragrafu Gość może zostać obciążony dodatkową karą pieniężną w wysokości do 2000 zł.

14. Palenie na zewnątrz domów jest możliwe, jednak obowiązuje wyrzucanie niedopałków do dostępnych na terenie obiektu popielniczek.

15. W domu obowiązuje segregacja śmieci.

16. Każdorazowo Gość opuszczający dom, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi (poprzez zatrzaśnięcie), wyłączyć klimatyzację.

17. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych Obiektu LASpot Szafarnia, takich jak np. taras, szklarnia, ogród leśny jest wyłącznie na własną odpowiedzialność.

18. Obsługa obiektu nie ma prawa bez zgody Gościa wchodzić do wynajętego domu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego domu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, sprzątania lub w przypadku niestosowania się Gości do Regulaminu.

19. Najemca zobowiązany jest używać domu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

20. Szklarnia na terenie wspólnym jest wyposażona w wolnostojący piec żeliwny „kozę”. Do palenia w „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna. Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym piecu, używania i przechowywania podpałek płynnych, palenia opałem niedostarczonym przez Wynajmującego oraz doprowadzania do zadymienia. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z pieca przez Gościa i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w obiekcie w okresie najmu.

21. W domu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz należy niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Nieuzasadnione użycie gaśnicy wiąże się z obciążeniem Gościa kwotą 250 zł za sprzątanie i nową gaśnicę.

22. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu zabrania się używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych; wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych, fajerwerków oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu; rozpalanie ogniska lub używanie grilla możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym; na terenie lasu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ używania otwartego ognia.

23. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.

24. Gość nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego obiektu LASpot Szafarnia, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domu i na jego terenie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego .

25. Uwagi co do zastanych uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Gościa, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Gość nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

26. Cena usług świadczonych przez właściciela nie obejmuje kosztów ubezpieczenia. Z usług korzystają Goście na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4. Zasady korzystania z bali ogrodowej

1.  Balia jest integralną częścią Obiektu Laspot Szafarnia i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu. Balia nie przynależy do żadnego konkretnego domu, goście korzystają z balii zgodnie z jej dostępnością w danym momencie. Przed wejściem do balii należy zapoznać się z instrukcją korzystania.

2.  Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3.  Podczas ogrzewania balii nie dotykać pieca i komina, ponieważ ze względu na swoją bardzo wysoką temperaturę mogą stać się przyczyną poparzeń.

4.  Dzieci mogą korzystać z balii wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych i nigdy nie powinny pozostawać w pobliżu napełnionej balii bez opieki.

5.  Z balii nie należy korzystać podczas deszczu i burzy.

6.  Powierzchnia wewnątrz balii oraz jej otoczenia mogą być śliskie - należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu.

7.  Nie należy nigdy wskakiwać do balii ani nie poddawać jej innym nadmiernym obciążeniom, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia balii. W balii może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób (6 osób).

8.  Kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na otyłość lub choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie krwi, problemy z układem krążenia i/lub cukrzycę powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z balii.

9.  Aby zapobiec odwodnieniu lub innym chorobom powodowanym wysoką temperaturą, wskazane jest utrzymywanie temperatury poniżej 39 °C, regularne picie wody i schładzanie ciała.

10.  Przed rozpaleniem pieca należy bezwzględnie napełnić balię wodą. Nigdy nie należy zostawiać balii bez nadzoru po napełnieniu wodą.

11.  UWAGA! Piec może być opalany wyłącznie drewnem. Inny rodzaj paliwa może doprowadzić do trwałego uszkodzenia pieca i stanowić poważne zagrożenie pożarowe.

12.  Aby przyspieszyć czas nagrzewania wody i uzyskanie właściwej temperatury do kąpieli, należy dokładać drewno w odstępach 20-30 min. używać pokrywy ograniczającej przedostawanie się do wody liści i innych zanieczyszczeń. Podgrzanie wody do temperatury 38° C może zająć od 1 do 5 godzin, w zależności od pierwotnej temperatury wody i temperatury powietrza (ok. 6° C/h).

13.  UWAGA! Przed przystąpieniem do spuszczania wody należy się upewnić, że piec jest całkowicie wygaszony i wystudzony, w przeciwnym razie balia może ulec uszkodzeniu i samospaleniu!

14.  Balię należy opróżniać najpierw przez zawór spustowy balii, po czym pozostałą część wody poprzez odpływ umieszczony w dnie pieca.

15.  Po zakończeniu kąpieli należy upewnić się, że ogień w piecu został wygaszony, a balia jest zabezpieczona górną pokrywą. 

§ 5. Zasady przebywania zwierząt na terenie obiektu

1. Pobyt psa lub kota na terenie obiektu LASpot Szafarnia jest możliwy wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Opłata dodatkowa za pobyt zwierzęcia wynosi 100 zł/pobyt.

2. Zwierzę na terenie obiektu musi być pod pełną kontrolą właściciela.

3. Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku innych Gości. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.

4. Zwierzę nie może przebywać samo w domu.

5. Zwierzęta nie mogą przebywać na kanapach i łóżkach.

6. Zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej. Psy ras agresywnych dodatkowo muszą być wyprowadzane w kagańcach.

7. W przypadku zanieczyszczenia przez psa terenu obiektu właściciel zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenie.

8. Właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.

9. Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.

10. Każdorazowe niestosowanie się do reguł dotyczących przebywania zwierząt na terenie obiektu będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 złotych.

 

§ 6. Odpowiedzialność Gości

1. Goście po przyjeździe, ale przed zakwaterowaniem zobowiązani są sprawdzić stan wyposażenia m.in meble, okna, kabinę prysznicową, stan techniczny urząd elektrycznych i AGD/RTV i pozostałe urzaądzenia znajdujące się w domu.

2.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uszkodzenie lub zniszczenie nieruchomości, wyposażenia, urządzeń technicznych, w wynajmowanym domu lub obiektach wspólnych powstałe z jego winy (umyślnej lub nieumyślnej), lub z winy osób go odwiedzających.

3. O kwocie poniesionej szkody Wynajmujący poinformuje Gościa w ciągu 3 dni od zakończenia pobytu. Gość zobowiązany jest w ciągu 7 kolejnych dni roboczych do uiszczenia kwoty wskazanej w zawiadomieniu o szkodzie.

4. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie.

5. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci

6. Gość nie może przekazywać, udostępniać, podnajmować Domu osobom trzecim; Dom nie może być zamieszkany lub użytkowany przez większą ilość osób i dni, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.

 

§ 7. Odpowiedzialność Wynajmującego

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu itp.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, awarie i ich skutki od niego niezależne.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia Domu, Gościom nie przestrzegającym Regulaminu, a także w sytuacji, gdy Goście szczególnie zakłócają spokój innym osobom przebywającym w najbliższej okolicy np. sąsiadom.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji (odstąpienia od umowy) z przyczyn losowych, niezależnych od niego, wraz ze zwrotem poniesionych kosztów rezerwacyjnych na konto Gościa w terminie 7 dni.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gości na terenie obiektu.

7. Wynajmujący nie odpowiada za wypadki będące konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania Gości, bądź niezgodnego z Regulaminem miejsca pobytu.

§ 8. Reklamacje

1. Goście mają prawo zgłosić Wynajmującemu reklamację osobiście, telefonicznie lub pisemnie.

2. Reklamacje nie mają wpływu na termin trwającego pobytu i wysokość opłaty.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty zgłoszenia.

4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

bottom of page